• Khóa ngắn hạn

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 06/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Hi-fi Prototype: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 06/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Dựng Phim Premiere

Ngày khai giảng: 06/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 07/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Tư Duy Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 12/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 13/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:30

Khóa học Vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 14/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Ngày khai giảng: 03/07/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khóa học UX Writing Basic to Advanced

Ngày khai giảng: 03/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 03/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học Quay Phim Videography

Ngày khai giảng: 04/07/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Blender Hard Surface Modeling

Ngày khai giảng: 05/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00