• Khóa ngắn hạn

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Thiết Kế UXUI Product Design

Ngày khai giảng: 29/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 29/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/08/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Dựng Phim Premiere

Ngày khai giảng: 13/08/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Motion Graphic & Animation Hà Nội

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp