6

Chương trình học UI/UX Product Design Completed

Lộ trình: 5 - 9 tháng

Chương Trình Học Multimedia Design Generalist

Lộ trình: 6 tháng

Chương trình học Hậu Kỳ Phim - Video Post Production Completed

Lộ trình: 5 - 11 tháng

Chương trình học Thiết Kế Đồ Họa 2D Graphic Design Completed

Lộ trình: 6 - 11 tháng

Chương trình học Digital Painting Artist

Lộ trình: 6 tháng

Chương trình học 3D CGI Ultimate

Lộ trình: 5 - 6 tháng

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.