Giảng viên

Keyframe' Instructor

Tập hợp các bài giảng video được đội ngũ Keyframe thu lại của mỗi buổi học, là hệ thống khoá học được biên tập dựa trên các video bài giảng từ khoá học Offline tại Keyframe.

Giảng dạy 20 khóa học
1.550 học viên đã học
3