Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học ngắn hạn

Khóa học Davinci Resolve Official

Giảng viên: Nguyễn Trọng Thùy Khanh

2
2
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

9
12
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

28
79
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Giảng viên: Tuấn Black

20
46
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

0
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Thư viện

4
51
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Thư viện

2
Khóa học ngắn hạn

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên:

5
40
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên: Nguyên Trần

2
20