Giảng viên

Trần Thi

Giảng viên Trần Thi có kinh nghiệm làm việc với Maya trên 9 năm. Hiện là Freelancer 3D chuyên thực hiện TVC quảng cáo, hoạt hình 3D và 3D game...

Giảng dạy 3 khóa học
187 học viên đã học
3