Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Giảng viên Tô Dương Phương Nguyên tốt nghiệp chuyên ngành Graphics Design tại Đại Học Văn Lang. Bắt đầu tham gia mảng 2D Animation & Motion Graphics, After Effect từ 2012 và là Co-founder & Animation Director tại Glowing Studio. Hiện tại anh là Outline Creator & Lecturer khoá học 2DAM Basic to Intermediate, 2DAM Advanced tại Keyframe Training từ 2017.

Giảng dạy 5 khóa học
446 học viên đã học
0