Giảng viên

Bình Tô

Thầy Bình Tô có kinh nghiệm hơn 15 năm sáng tạo Motion Graphic, Visual Video, TVC Quảng Cáo bằng After Effect. Hiện Thầy Motion Graphic Freelancer và cũng là người sáng lập và điều hành Keyframe.

Giảng dạy 11 khóa học
1.696 học viên đã học
4