Giảng viên

Trương Phương Thanh

Animator tại Glowing Studio / Có kinh nghiệm làm việc với After Effect & Motion Graphic hơn 5 năm.

Giảng dạy 1 khóa học
152 học viên đã học
1