Giảng viên

Le Tan Jim

Jim - Cinematographer / Director / Vbloger

Giảng dạy

Khoá học quay phim videography

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.