Đỗ Trần Bình

Giảng viên

Đỗ Trần Bình

Thầy Đỗ Trần Bình có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc với Cinema 4D trong nhiều lĩnh vực tại nhiều môi trường chuyên nghiệp như: - 4 năm là FX Artist tại Ringier Studios; - 2 năm là CG Artist tại TodayTV và SNTV; - 1 năm là Senior Motion Designer tại Lets Viet TV/Lasta; - 2 năm là Lead Visual tại SenseArt; - 1 năm là Lead Visual tại TheAgency; Hiện tại Thầy là CG Director/Founder tại Viviix Digital.

Giảng dạy

Khóa học Visual Design C4D

Trình độ: Nâng cao