Khóa học Typography Foundation

Ngày khai giảng: 16/02/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 16/02/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 21/02/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 21/02/2022

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Foundations of UX/UI Design

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Prototype 101: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 22/02/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Trình độ: Cơ bản

Khóa học thiết kế UX UI Digital Product Design

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.