VGG Info Graphic Video | Keyframe Training

VGG Info Graphic Video 17-01-2014

Một sản phẩm Keyframe Studio thực hiện cho VGG, nhà cung cấp game vừa góp mặt vào thị trường Việt Nam vào cuối tháng 11/2013.

Video thực hiện trong 10 ngày và bao gồm 2 phiên bản Việt – Anh. Trên đây là phiên bản tiếng việt.

Phần mềm thực hiện:

Design Artwork : Illustrator.

Animation : After Effect.

Music : Sony Vegas.

Thực hiện: Keyframe Team.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *