Quy Định Về Bảo Lưu Khóa Học

Tại Keyframe Training

  1. Trung tâm không hoàn lại tiền khi học viên dừng khoá học.
  2. Học viên được quyền bảo lưu kết quả một lần duy nhất (có thời hạn 1 năm) khi học chưa quá 2/3 khóa học.
  3. Khoá học tiếp theo sẽ do trung tâm thông báo với học viên, học viên không được chọn khoá học và thời gian học. Nếu thời gian học không phù hợp học viên có thể trao đổi lại với trung tâm.
  4. Học viên bắt đầu khoá học bảo lưu từ buổi mà học viên xác nhận với trung tâm. Nếu học viên muốn học lại từ đầu khoá vui lòng hoàn thành bổ sung 30% học phí.
  5. Học viên có thể phải sử dụng máy tính cá nhân của học viên (laptop) cho khoá học mà học viên bảo lưu nếu trung tâm đã full máy cho học viên mới.
  6. Học viên bảo lưu vẫn phải làm bài tập cuối khoá để nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
  7. Học viên bảo lưu sau khi học khóa mới vẫn được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và được phần thưởng khoá học (nếu đạt tiêu chuẩn)
  8. Học viên phải thông báo đến trung tâm để được hướng dẫn bảo lưu.
  9. Trung tâm vẫn phải có trách nhiệm tư vấn cho học viên, gửi bài cho học viên bảo lưu như học viên bình thường.
  10. Đối với các khóa học vẽ, khi bảo lưu học viên sẽ phải hoàn thành 30% học phí để được tiếp tục học khóa tiếp theo.

Giám Đốc Trung Tâm

(Ông) Tô Dương Phương Bình