Học viên

Bùi Thị Hoa

Graphic Designer

Tác phẩm: Lifr Is Beautiful
Khóa học: After Effect
Khóa Tháng 5/2015
Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

Life is Beautiful

– Tác phẩm typo animation dựa trên nền tảng Shape Layer – After Effect của bạn Bùi Thị Hoa, khóa học After Effect Motion tại Keyframe.
– Shape Layer là 1 một trong những vũ khí lợi hại mà nếu bạn muốn trở thành một Motion Designer thì phải sử dụng thuần thục, Shape Layer linh hoạt và hổ trợ những thuộc tính animation đa dạng sẽ giúp bạn tạo nên những sản phẩm video tuyệt vời.