Học viên

Cao Xuân Thiết

Graphic Designer

Tác phẩm: Animation Build Up The House
Khóa học: Cinema 4D Basic
Khóa Tháng 1/2015
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

Animation Build Up The House

Tác phẩm Animation Cinema 4D của bạn Cao Xuân Thiết, Khóa học Cinema 4D Basic tại http://keyframe.vn/
Xem thêm các tác phẩm khác tại đây: http://keyframe.vn/projects-hoc-vien/
Xem thêm chi tiết khóa học tại đây: http://keyframe.vn/cinema-4d-basic/