Hướng dẫn trapcode particular tiếng việt Reveal Logo Intro

Hướng dẫn trapcode particular tiếng việt Reveal Logo Intro

Trapcode particular tiếng việt

Trapcode particular là một plugin mạnh mẻ trong bộ plugin Trapcode Suite được sử dụng rộng rãi trong Motion GraphicVisual Effect.

Video hướng dẫn particular tiếng việt này được thực hiện bởi anh Tô Dương Phương Bình.

Thông qua hướng dẫn bạn sẽ biết cách sử dụng Trapcode Particular đặc biệt là thuộc tính Layer Map. Ngoài ra, còn có hướng dẫn sử dụng effect Stylize / Glow có sẳn trong after effects và Optical Flare để hoàn thiện Logo Animation.

Hãy comment khi bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu hướng dẫn trapcode particular tiếng việt khác.

Hoặc email về phuongbinh@keyframe.vn 🙂