Phương án hoàn thành học phí theo từng học phần

Hoàn thành học phí của học phần đầu tiên khi làm thủ tục nhập học.

Học phần 1

Nền tảng thiết kế

Vẽ sáng tạo Sketch
Nguyên lý thiết kế
Nhiếp ảnh photography
Thiết kế Photoshop
Thiết kế sáng tạo Illustrator
17,400,000

Học phần 2

Thiết kế video Live Action

Sáng tạo kịch bản story marker
Quay phim DSLR cinematography
Dựng phim Premiere
After effect hiệu ứng
Dựng phim nâng cao
20,500,000

Học phần 3

Thiết kế video VFX

Thiết kế xử lý âm thanh (Sound Design)
Maya TVC Basic
Maya TVC Advanced
After Effect Advanced VFX
 
20,640,000

Học phần 4

Hoạt hình hiện đại

Tư duy hình tượng hóa ý tưởng
Motion Graphic Basic
Motion Graphic Advanced
Animation Frame by Frame
 
25,900,000

Học phần 5

Thực tập thực tế Intership

Chọn đề tài tốt nghiệp
Chọn giảng viên hướng dẫn
Thực tập tại công ty chuyên ngành
Trình bày đồ án tốt nghiệp
Tổng kết trao bằng tốt nghiệp
8,400,000